Insikter #11 – Tillväxt

Tillväxten i den svenska livsmedelsindustrin är låg, trots att branschen de senaste åren gått bättre än på länge. Mellan 2011 och 2016 låg den årliga tillväxttakten i Sverige under EU-snittet och väsentligt lägre än i ledande europeiska länder. Men det finns stor potential att accelerera tillväxttakten, om rätt insatser genomförs uppgår den möjliga intäktsökningen till 123 miljarder kronor.

Rapporten pekar på att tre tillkortakommanden hämmar tillväxten i svenska livsmedelsföretag. Företagen brister i struktur och ambition för export, agerar obeslutsamt i snabbväxande produktkategorier samt fokuserar ensidigt på dagligvaruhandeln.

Vår analys visar att tillväxtmöjligheterna för svenska livsmedelsföretag är stora – både nationellt och internationellt – om ovanstående tillkortakommanden adresseras. Den svenska livsmedelsindustrin har potential att öka omsättningen med 123 miljarder kronor fram till 2030. Det motsvarar en årlig tillväxt om cirka 4 %, vilket är drygt 2 procentenheter högre tillväxttakt än idag.

I rapporten beskriver tre vägar för ökad tillväxt. Den första vägen är att stärka företagens arbete i snabbväxande produktkategorier genom aktivt arbete med en produktportföljstrategi samt agera resolut när rätt läge presenterar sigDen andra vägen till tillväxt är att ta ett strukturerat grepp om kanallandskapet genom en skräddarsydd strategi för att kapitalisera på den snabba tillväxten inom kanaler utöver DVH. Den tredje vägen innefattar ett mer proaktivt och strategiskt arbete med export för att realisera den tillväxtpotential som svenska livsmedel har på den internationella marknaden. 

För att inspirera och praktiskt exemplifiera de modeller som introduceras beskriver rapporten en rad framgångsrika svenska företag och vad som har gjort att just de har lyckats. Slutligen introduceras ett antal förslag på branschinitiativ som kan drivas gemensamt för att stärka förutsättningarna för tillväxt.

Tillväxt är en nyckel till långsiktig överlevnad och konkurrenskraft. Vår förhoppning är att Insikter #11 ska ge såväl inspiration som praktiska verktyg för att stärka tillväxtarbetet, både i det enskilda företaget och för branschen i stort!

Vill du veta mer eller har frågor kring rapporten? 
Kanske är du intresserad av en dragning för er styrelse eller ledningsgrupp? Tveka inte att kontakta Peter Normark eller Filip Lundin.

Ladda ned Insikter #11 >

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se 
Telefon: 072-141 80 54
Linkedin 

Filip Lundin

Konsult
e-post: filip.lundin@macklean.se  
Telefon: 072-14 15 664
LinkedIn