Digitalisering av livsmedelskedjan – en rakare väg från jord till bord

Digitaliseringen av samhället och livsmedelssektorn träder fram allt tydligare och påverkar oss alla, både som konsumenter och i våra yrkesroller. Utvecklingen driver fram ett efterfrågestyrt samhälle, där information kopplas direkt till konsument från ursprunglig producent. Detta får betydande konsekvenser för livsmedelskedjans utformning, varför samtliga aktörer måste se över sin position i kedjan.

Digitaliseringen möjliggör en kortare väg mellan producenternas jord och konsumentens bord, där maten äts. Den förkortade värdekedjan syns även i hur konsumenten kan ta emot information, vägledning och inspiration, då digitaliseringen gör det möjligt att överföra information direkt, utan fördröjning och fördyrande mellanhänder. Hur livsmedelskedjan kommer omformas under kommande år är svårt att sia om och avgörs i hög utsträckning av branschaktörers agerande. Fyra områden som kommer omformas till följd av digitaliseringens frammarsch går dock att utkristallisera.

1. Efterfrågan på spårbarhet och ursprung
Dagens vetgiriga konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning spårbarhet, ursprung och närhet. Digitala verktyg gör det möjligt att få direkt information om vad som sker hos primärproducenten. Exempelvis kan konsumenten få information direkt från mjölkbonden om såväl hur djuren har det som produktens kvalitet. Detta kan du läsa mer om i vår rapport Insikter #9 – Internet of Things.

2. Direkta vägar från gård till konsument
Nya typer av hubbar och aggregerare möjliggör mer kostnadseffektiva transportvägar och gör därmed närproducerat och småskaligt mer tillgängligt för alla. Med digitala lösningar kan många lokala producenter kopplas samman med marknader där lokalt och gårdsproducerat kan erbjudas direkt till konsumenter, t.ex. via hemleveranser, utan att konsumenter själva behöver besöka varje lokal producent. 

 Förkortad värdekedja

3. Nya aktörer inom e-handel
Nya aktörer kan till stora delar göra arbetet med att välja ut, sammanställa och erbjuda livsmedel som klassiska detaljhandlare gör, men med en helt annan kostnadsstruktur. Det ger en ny typ av konkurrens för våra stora dagligvarukedjor och fler valmöjligheter för slutkonsumenterna. Läs mer om de nya aktörerna här.

4. Information och upplysning
Med individanpassade digitala verktyg och olika typer av appar kan konsumenter få djupare och mer individualiserad produktinformation om varor. Val av varor och varumärken kommer därför styras mindre av pris och veckokampanjer och desto mer baserat på vad varje kund söker. Detta innebär betydande förändringar i sättet att marknadsföra matvaror till slutkunder.

Med de stora förändringar som sker till följd av digitaliseringen – som omdefinierar roller och styrkebalansen i kedjan för livsmedelsdistribution – behöver alla aktörer se över sin nuvarande position. Avgörande för att lyckas är förmågan att se möjligheterna som utvecklingen öppnar upp för och att strategiskt definiera sin fortsatt mest centrala uppgift. 

 

Filip Lundin vill hjälpa företag definiera sin plats i den omformade livsmedelskedjan 

Mackleans konsult Filip har erfarenhet av att hjälpa aktörer i värdekedjan adressera snabb och disruptiv omställning till följd av digitalisering.

- Alla aktörer i livsmedelskedjan är nog medvetna om de förändringar som vi står inför. Den viktigaste uppgiften är att identifiera de krav på förändring som kommer först och att snabbt reda ut handlingsalternativ och välja riktning, säger Filip.

Välkommen att kontakta Filip för att få veta mer om hur Macklean kan hjälper just er att hantera utmaningarna som uppstår i livsmedelskedjan.

Filip Lundin

Konsult
e-post: filip.lundin@macklean.se  
Telefon: 072-14 15 664
LinkedIn