Laddar Laddar innehåll ...

6 framgångsfaktorer för ett lönsamt hållbarhetsarbete

Få företag vågar ignorera hållbarhetsfrågan i dag. Men många vet inte hur de ska hantera den och är osäkra på om hållbarhetsarbetet kommer att kosta mer än det smakar. För att hållbarhetsarbetet ska vara framgångsrikt och stärka affären, krävs det att omställningen till en mer hållbar verksamhet görs på rätt sätt. Macklean har identifierat 6 gemensamma faktorer för företag som vill utveckla ett lönsamt hållbarhetsarbete.

Publicerad 2014-11-281. Känna till riskerna i värdekedjan

Hållbarhet handlar om att se den egna verksamheten som en del i en värdekedja. Ett företag som outsourcar sina hållbarhetsutmaningar till sina leverantörer har visserligen ryggen fri, men har inte på något sätt säkerställt förutsättningarna för framtida lönsamhet. För att hållbarhetsarbetet ska bidra till ett effektivt riskhanteringsarbete krävs därför en förståelse för var de största riskerna uppstår och hur dessa kan påverka tillgången på råvaror, arbetskraft och leverantörer. 

2. Samarbeta över värdekedjan

Hållbarhetsutmaningarna som hotar företags råvarutillgång eller hela värdekedjans attraktivitet är problem som sträcker sig långt utanför den egna verksamheten. Få företag klarar av att lösa sina hållbarhetsutmaningar på egen hand och en viktig framgångsfaktor är att inse att det finns skalfördelar i att samarbeta både med konkurrenter och med andra aktörer i värdekedjan. Ett samarbete med kunder, leverantörer och konkurrenter kan göra implementeringen av en omställning mer kostnadseffektiv samtidigt som kommunikationen av mervärden mot konsumenterna får större genomslag. För att lyckas med detta krävs det dock att det finns ömsesidiga vinster för alla parter och en vilja att betrakta andra aktörer i värdekedjan som strategiska partners.

3. Anpassa sig till och driva efterfrågan

En aspekt av hållbarhetsarbetet handlar om att hantera anseenderisker och en nyckel för att lyckas med detta är att förstå intressenternas förväntningar och värderingar. Företag som inte förstår vad kunderna, konsumenterna och allmänheten kräver riskerar att prioritera fel frågor och kan i värsta fall försumma frågor som är viktiga för intressenterna. I dag är cirka 30% av konsumenterna engagerade i hållbarhetsfrågor, men framgångsrika företag väntar inte på konsumenterna. De driver i stället på efterfrågan genom att utveckla attraktiva produkter och använda marknadskommunikationen till att utbilda konsumenterna. Framgångsrika företag förstår att balansera mellan att både anpassa sig till sina intressenter och driva konsumentefterfrågan.

4. Mäta framsteg

Många företag har betraktat hållbarhetsarbetet som någonting som ligger utanför den verkliga affären och därmed har hållbarhet inte följts upp på samma sätt som andra strategiska frågor. För att hållbarhetsarbetet ska bidra till lönsamheten måste hållbarhet behandlas som vilken affärskritisk fråga som helst. Detta innebär att hållbarhet blir en naturlig del av den övergripande affärsstrategin och att mål och nyckeltal följs upp genom att integreras i den normala verksamhetsstyrningen. Det här innebär även att säkerställa att hållbarhetsmålen inte står i konflikt med andra mål och incitatmentsystem och att det finns genomtänkta principer för att hantera målkonflikter.

5. Tänka nytt kring innovation

Hållbarhet kan fungera som en motor för innovation eftersom hållbarhetsarbetet kan synliggöra nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. En sådan möjlighet är att betrakta reglering som en katalysator för innovation snarare än ett hot mot lönsamhet. I dag motverkas reglering på hållbarhetsområdet ofta med argument om ökade kostnader, men ett mer konstruktivt synsätt är att betrakta det som en möjlighet att hitta bättre lösningar. För företag som är förutseende finns det därmed fördelar i att föregå reglering och hitta konkurrensfördelar. För företag som är mer progressiva än sina konkurrenter finns det till och med vinning i att lobba för strängare krav.

6. Kommunicera hållbarhetsarbetet på rätt sätt

Syftet med hållbarhetsarbetet är att säkra förutsättningarna för lönsamhet, men detta kan ske på många olika sätt. I vissa fall handlar hållbarhetsarbetet om att bygga nära relationer till konsumenterna, i andra fall om att skapa en bättre arbetsmiljö och mer engagerade medarbetare, och ibland om att säkra tillgången på råvaror och förbättra samarbetet i leverantörskedjan. Hållbarhetskommunikationen måste därmed vägas mot vad man vill uppnå med hållbarhetsstrategin och vilken position företaget har. Omfattande extern hållbarhetskommunikation kan exempelvis leda till hårdare granskning av intressenter, men för konsumentnära företag kan brist på kommunikation å andra sidan uppfattas som att man har något att dölja. Precis som annan strategisk kommunikation måste därför kommunikation kring hållbarhetsarbetet ta sin utgångspunkt i företagets verksamhetsmål.

 

För mer information om hur ditt företag kan utveckla ett lönsamt hållbarhetsarbete, kontakta:

Mikael Kruhsberg

 

Mikael Kruhsberg

VD och seniorkonsult
e-post: mikael.kruhsberg@macklean.se  
Telefon: 070-269 14 16
LinkedIn

 

Alla nyheter

Här hittar du alla våra nyheter - gamla som nya. Även tidigare nummer av vårt nyhetsbrev Kortfattat finns samlade här.

XS SM MD LG