Hållbarhet – en del av kooperationens kärna

Många kooperativa företag har länge positionerat sig starkt inom hållbarhetsområdet och ses som hållbara av många konsumenter. Detta ser vi inte minst i livsmedelsbranschen, där företag som Coop och Lantmännen toppar Sustainable Brand Index. Men hur ligger de kooperativa företagen faktiskt till jämfört med investerarägda företag? Och kan man säga att den kooperativa företagsformen är mer hållbar än andra företagsformer? En rapport framtagen av Macklean på uppdrag av Svensk Kooperation kommer fram till att det finns visst fog för påståendet.

Hållbarhet är ett område som diskuteras i allt högre utsträckning inom hela näringslivet, och alltfler företag vill positionera sig som hållbara. Men i vilken utsträckning påverkar själva företagsformen ett företags förutsättningar att bedriva en hållbar verksamhet som bidrar till skapandet av en hållbar omgivning? I rapporten Hållbarhet – en del av kooperationens kärna utreder Macklean just den kooperativa företagsformens inverkan på hållbarhetsarbetet. Rapporten belyser aspekter kring hållbarhetsarbete som är av intresse för såväl kooperativa som investerarägda företag.

Här presenteras tre slutsatser som rapporten har identifierat.

Ambitiöst hållbarhetsarbete i praktiken

I en jämförelse mellan sex kooperativa och sex investerarägda företag syns en tendens att kooperativa företag som grupp har en något högre ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete. Kooperativa företag förefaller också arbeta med en större bredd av hållbarhetsfrågor, medan de investerarägda företagen i något högre utsträckning väljer ut några profilfrågor att fokusera på. Det syns dessutom en större variation i den sammantagna ambitionsnivån bland de investerarägda företagen, där vissa är mycket ambitiösa medan andra drar ner den sammantagna bedömningen.

Inbyggt hållbarhetsfokus i företagsformen

Rapporten drar slutsatsen att det finns inbyggda karaktärsdrag i den kooperativa företagsformen som skapar goda förutsättningar för kooperativa företag att vara hållbara över tid och att bidra till en hållbar omgivning. Bland de viktigaste mekanismerna kan nämnas att företagen faktiskt är grundade med ett syfte att skapa nytta, vilket ger en inneboende långsiktighet i verksamheten och en förmåga att jobba mot flera målområden parallellt. Det inbyggda ekonomiska kretsloppet hos kooperativa företag minimerar dessutom incitamenten som enskilda individer har för att kortsiktigt vinstmaximera.

Samtidigt finns vissa hållbarhetsutmaningar

Kopplat till den kooperativa företagsformen finns samtidigt vissa hållbarhetsutmaningar, framförallt relaterat till den förhållandevis komplexa ägarstrukturen. För det första kan hållbarhetsarbetet hämmas av att det kan vara mycket tids- och resurskrävande att få beslut genom hela ägarstrukturen. Dessutom kan investerarägda företag, som t.ex. är noterade på börsen eller ägda av fondbolag, ha externa krav på hållbarhetsarbete som skapar en stabil hållbarhetsprestanda i företagen. Sådana externa krav saknas ofta i kooperativa företag, som istället själva har fått sätta sin hållbarhetsagenda.

Rapporten kan laddas ner i sin helhet här.

Hållbarhet förtjänar ett strategiskt grepp

Hållbarhetsområdet får en växande uppmärksamhet, både från konsumenter och i det publika samtalet, och hamnar därmed på allt fler företags radar. Trots detta är det många företag som fortfarande inte har lyft frågan till den strategiska agendan eller som inte fullt ut kapitaliserar på den möjlighet som området kan innebära. Det kan handla om att ledningen inte vet hur den ska ta sig an frågan vid sidan om allt annat som måste göras eller att hållbarhetschefen får arbeta i det fördolda, med alltför lite resurser eller mandat för att verkligen kunna påverka verksamheten.

Mackleans seniorkonsult Eva Eriksson kan stötta er i att få upp hållbarhetsfrågan på den strategiska agendan och att etablera en organisation som kan ta arbetet till en ny nivå. Välkomna att kontakta henne för ett förutsättningslöst samtal om hur vi skulle kunna hjälpa just er.

Eva Eriksson_brödporträtt

Eva Eriksson

Seniorkonsult
e-post: eva.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070-744 06 66 
LinkedIn