Så lyckas ni med ert hållbarhetsarbete!

Forts.

För att lyckas med sitt hållbarhetsarbete krävs en strategisk syn på frågan och ett strukturerat arbetssätt, från etablerandet av en vision och strategi till implementeringen och den externa kommunikationen.

Fyra steg för att få utväxling på hållbarhetsarbetet

 1. Sätt riktningen

Skapa en tydlig vision som sätter siktet och ambitionsnivån för hållbarhetsarbetet. Detta är ett viktigt moment för att samla hela företaget och skapa en grund för de ansträngningar som komma skall.

 2. Definiera vägen dit

Baserat på visionen tas en hållbarhetsstrategi fram, som måste vara nära kopplad till företagets affärsstrategi. Strategin ska tydligt peka ut en unik position inom hållbarhetsområdet och hur man avser nå denna.

 3. Gör verkstad

I denna fas är det dags att implementera strategin. Konkreta mål måste sättas, tydliga uppföljningsrutiner skapas, ansvar fördelas och processer etableras. Här krävs att det finns en samsyn på frågan i hela organisationen och att ledningen verkligen ger den sin uppmärksamhet. Arbetet med att ta fram en hållbarhetsrapport kan vara ett bra stöd i arbetet med aspekter som målsättning och uppföljning.

 4. Sprid budskapet

Från första början är det viktigt att kommunicera det hållbarhetsarbete man bedriver och de visioner man har. Detta behöver delvis göras i den formella hållbarhetsrapporten men framförallt i den strategiska marknadsföringen. Den externa kommunikationen är viktig både för att stärka motivationen i det interna arbetet och för att bygga företagets varumärke och position som aktiv hållbarhetsaktör.

Sammanfattningsvis bör inte det nya lagkravet och andra externa tryck mot ambitiösare hållbarhetsarbete ses som en börda utan som en vänlig knuff i rätt riktning. Hållbarhetsarbete är en möjlighet för företag att såväl vässa sin affär som att bidra till en omvärld som de kan verka i för en lång tid framöver. 

 

Hur kan ditt företag stärka sitt hållbarhetsarbete?

Macklean har stor erfarenhet av att hjälpa företag stärka sitt hållbarhetsarbete genom att anta ett strategiskt och strukturerat angreppssätt. För att diskutera hur vi kan hjälpa er i arbetet är du välkommen att kontakta Eva Eriksson.

 

Eva Eriksson

Seniorkonsult 
e-post: eva.eriksson@macklean.se 
Telefon: 070-744 06 66  
LinkedIn