Hållbarhet – ett måste och en möjlighet

För bara några år sedan fanns inte hållbarhet på den strategiska agendan hos många livsmedelsföretag. Det var ett område som endast ett fåtal företag profilerade sig med för att nå en nischad konsumentgrupp. Idag krävs betydande insatser för att företag ska anses nå upp till en hygiennivå med sitt hållbarhetsarbete, och desto mer för att verkligen positionera sig som en hållbar aktör. Vad driver på den utvecklingen och vad krävs för att företag verkligen ska lyckas med sina hållbarhetsinsatser?

Visserligen har Sverige länge haft en lagstiftning som ställer höga krav på områden som livsmedelssäkerhet och djuromsorg, och många företag har självmant haft fokus på miljöområdet, till exempel i utvecklingen av ekologiskt sortiment. Men under de senaste åren har hållbarhet som integrerat begrepp snabbt växt till en av de högst prioriterade frågorna på många livsmedelsföretags strategiska agendor. De bakomliggande drivkrafterna för detta kommer från flera olika håll.

Lagkrav på hållbarhetsrapportering: Från och med räkenskapsåret 2017 måste stora företag upprätta en hållbarhetsrapport som behandlar områdena miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Detta ökar transparensen kring hållbarhet för företags intressenter och ställer högre krav på ordning och reda i ett brett antal frågor, inte bara de frågor som företag har valt att profilera sig med.

Digitalt framdriven transparens: Den teknologiska utvecklingen ökar transparensen genom hela värdekedjan, vilket gör hållbarhetsfrågorna allt mer synliga. Det växande utbudet av livsmedel på olika typer av digitala plattformar skapar dessutom en ökande transparens i konsumentled kring aspekter som produktion, ursprung och hälsa. Besluten som konsumenter fattar när de handlar online är dessutom mindre emotionella och mer faktabaserade, vilket ytterligare stärker vikten av tydliga hållbarhetsargument. Macklean har skrivit mer om detta tidigare, vilket du kan läsa här.

Växande konsumentefterfrågan: Exakt vad som avses med begreppet hållbara produkter finns inte tydligt definierat och varierar naturligt nog från konsument till konsument. Även om det därför är svårt att följa megatrenden kring hållbarhet är det tydligt att olika uttryck för dess efterfrågan växer sig starkare. Detta kan exempelvis ses i efterfrågan på ekologiska livsmedel, alternativa proteiner, rena och tillsatsfria produkter samt rättvisemärkta varor.

Hållbarhetsfokus har därmed snabbt gått från att vara ett sätt för företag att sticka ut till en ren hygienfaktor. En grundläggande nivå av hållbarhet är idag mer sannolikt det som krävs av konsumenter för att en produkt inte aktivt ska väljas bort, snarare än att vara något som faktiskt stimulerar till en merbetalningsvilja. Dagens konsumenter, som nu är mer insatta i såväl vad de äter som hållbarhetsområdet, har dessutom utvecklat en vaksamhet mot greenwashing och hållbarhetsinitiativ som inte harmoniserar med företagets övriga verksamhet.

Men för företag med höga ambitioner i hållbarhetsfrågan och som verkligen har en förmåga att koppla den till sin kärnaffär finns fortfarande alla möjligheter att sticka ut. För att lyckas med detta krävs en strategisk syn på frågan och ett strukturerat arbetssätt - från etablerandet av en vision och strategi till implementeringen och den externa kommunikationen.

 Trädkramare

 

Fyra steg för att få utväxling på hållbarhetsarbetet

1. Sätt riktningen

Skapa en tydlig vision som sätter siktet och ambitionsnivån för hållbarhetsarbetet. Detta är ett viktigt moment för att samla hela företaget och skapa en grund för de ansträngningar som komma skall.

2. Definiera vägen dit

Baserat på visionen tas en hållbarhetsstrategi fram, som måste vara nära kopplad till företagets affärsstrategi. Strategin ska tydligt peka ut en unik position inom hållbarhetsområdet och hur man avser nå denna.

3. Gör verkstad

I denna fas är det dags att implementera strategin. Konkreta mål måste sättas, tydliga uppföljningsrutiner skapas, ansvar fördelas och processer etableras. Här krävs att det finns en samsyn på frågan i hela organisationen och att ledningen verkligen ger den sin uppmärksamhet. Arbetet med att ta fram en hållbarhetsrapport kan vara ett bra stöd i arbetet med aspekter som målsättning och uppföljning.

4. Sprid budskapet

Från första början är det viktigt att kommunicera det hållbarhetsarbete man bedriver och de visioner man har. Detta behöver delvis göras i den formella hållbarhetsrapporten men framförallt i den strategiska marknadsföringen. Den externa kommunikationen är viktig både för att stärka motivationen i det interna arbetet och för att bygga företagets varumärke och position som aktiv hållbarhetsaktör.

Sammanfattningsvis bör inte det nya lagkravet och andra externa tryck mot ambitiösare hållbarhetsarbete ses som en börda utan som en vänlig knuff i rätt riktning. Hållbarhetsarbete är en möjlighet för företag att såväl vässa sin affär som att bidra till en omvärld som de kan verka i för en lång tid framöver. 

 

Hur kan ditt företag stärka sitt hållbarhetsarbete?

Macklean har stor erfarenhet av att hjälpa företag stärka sitt hållbarhetsarbete genom att anta ett strategiskt och strukturerat angreppssätt. För att diskutera hur vi kan hjälpa er i arbetet är du välkommen att kontakta Eva Eriksson.

Eva Eriksson

Seniorkonsult 
e-post: eva.eriksson@macklean.se 
Telefon: 070-744 06 66  
LinkedIn