Laddar Laddar innehåll ...

Hållbarhetslagen – hur förberedd är du?

Regeringen har presenterat ett lagförslag, vilket om det klubbas igenom kommer att medföra att omkring 2 000 svenska företag måste redovisa sitt arbete inom hållbarhet. Enligt lagförslaget som föreslås träda i kraft 1 juli 2016 ska alla stora företag upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar.

 Frågor som omfattas är miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. Lagförslaget har fått kritik från Svenskt Näringsliv som menar att det är för många företag som omfattas samt att regeringen underskattat vad det kommer att kosta företagen. 

Inom livsmedelsbranschen påverkas uppskattningsvis ett hundratal företag, och av dessa slår lagförslaget främst mot de mindre företagen som inte arbetar med hållbarhetsrapportering redan idag. Mackleans genomlysning av svenska livsmedelsföretag visar att de allra största bolagen ligger långt framme i sin hållbarhetskommunikation med både hållbarhetsredovisning och information på sina hemsidor. De något mindre företagen har dock stora utmaningar såväl i sitt hållbarhetsarbete som i sin hållbarhetskommunikation. 

Hur ska då företagen arbeta med hållbarhet och kommunikation för att svara upp mot den nya hållbarhetslagen? I vår rapport, Insikter #4 - förnybar vinst i en ändlig värld, lyfter vi fram betydelsen av att integrera hållbarhet i affärsstrategin. Så länge som hållbarhet ligger utanför affären riskerar företag att såväl missa nya affärsmöjligheter som att inte uppfatta affärsrisker och förestående hot. 

Träd i disigt väder

Macklean har utvecklat en metod för att hjälpa företag skapa en affärsstrategi som håller över tid – en hållbar affärsstrategi.

Fem steg för en hållbar affärsstrategi:

1. Genomför en nulägesanalys. Denna analys ska utmynna i en tydlig bild av företagets styrkor och svagheter, som sedan kan användas i arbetet med att forma en hållbar strategi.

2. Genomför en omvärlds- och riskanalys. Identifiera de omvärldsfaktorer som ger upphov både till affärsmöjligheter och risker på kort och lång sikt. Genom att använda hållbarhet som lins kan riskanalysen stärkas och bidra både till att förebygga risker och minimera potentiell skada.

3. Utvärdera affärsidé, affärsmodell och affärsstrategi. Baserat på nuläges- och omvärldsanalysen bör företaget genomlysa sina befintliga strategier för att se hur dessa hanterar de identifierade riskerna och möjligheterna. 

4. Utforma den nya hållbara affärsstrategin. Här klargörs vad som krävs för att stänga gapet mellan önskat läge och nuläget. Vision, affärsidé och affärsmodell uppdateras för att tydliggöra hur företagets verksamhet och erbjudande ska utvecklas på ett sätt som optimerar användningen av de tre kapitalen: ekonomiskt kapital, naturkapital och humankapital.

5. Implementera och kommunicera strategin. Organisationsstruktur, incitamentsystem, kompetensutveckling och intern kommunikation behöver alla ses över för att säkerställa att ledning och medarbetare verkställer den nya strategin. Parallellt med implementeringen bör företaget också kommunicera externt då det stärker både det interna arbetet och företagets varumärke, samtidigt som det säkrar att man följer den nya hållbarhetslagen.

Det nya lagförslaget är således något som företag bör se som en möjlighet för att skapa sig konkurrensfördelar och som ett steg på vägen mot att bygga en långsiktigt hållbar affärsmodell och verksamhet. 

 

Vill du veta mer om hur du kan utarbeta en hållbar strategi? 

 

Lennart Bjurström

Seniorkonsult
e-post: lennart.bjurstrom@macklean.se  
Telefon: 070-832 01 66
LinkedIn

Alla nyheter

Här hittar du alla våra nyheter - gamla som nya. Även tidigare nummer av vårt nyhetsbrev Kortfattat finns samlade här.

XS SM MD LG