Tre hinder som begränsar framgångsrikt innovationsarbete - och hur du övervinner dem

Innovation är en viktig nyckel till framgång och dessutom nödvändig för att säkerställa företagets långsiktiga överlevnad samt konkurrenskraft. Mackleans senaste Insikter #10 slår fast att den svenska livsmedelsbranschen ligger efter andra branscher vad gäller innovationssatsningar. Då identifierade vi de tre övergripande utmaningar som tydligt begränsar innovationskraften inom livsmedelsbranschen - men vad är det som egentligen begränsar den enskilda företaget från innovationsarbetet? Macklean har intervjuat Daniel Yar Hamidi, forskare vid Borås Universitet och University of Wolverhampton, som studerat just innovationsprocesser. ”Vi har aldrig haft bättre förutsättningar till innovation än vad vi har nu, det som begränsar oss är istället vårt synsätt på innovation” menar Daniel. Tillsammans med Daniel klargör Macklean vilka tre hinder som särskilt begränsar företag från ett framgångsrikt innovationsarbete och vad som krävs för att övervinna dessa.

1. Lågt risktagande
En fungerande och bra styrning är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt innovationsarbete. Detta skapar en komplexitet, eftersom styrning ofta är kopplat till hög kontroll och lågt risktagande. Samtidigt kräver innovationsarbete en viss riskbenägenhet. ”All innovation och utveckling är egentligen riskprojekt” säger Daniel. Att ett företags benägenhet och förmåga att ta risker är låg innebär i förlängningen en brist på riktigt innovationsarbete. ”Det är viktigt att som företag förstår att noll risktagande innebär noll innovation” menar Daniel.

2. Bristande samarbete
Livsmedelsbranschens innovationskraft begränsas av att det saknas samarbete mellan de olika aktörerna i värdekedjan. Daniel anser att ett värdekedjeperspektiv i sig är begränsande. Det bidrar till en innovationshämmande introverthet som gör att företag enbart fokuserar på vad de själva erbjuder utan att förstå dess kontext”. Fortsättningsvis menar Daniel att innovation istället handlar om att skapa nytt värde och att värde skapas tillsammans med andra, i så kallade värdenätverk. Detta innebär att företag behöver ett nytt synsätt.  ”Vi behöver sudda ut gränserna och förstå att nytt värde vanligtvis skapas när två eller fler aktörer samarbetar” säger Daniel. Att se sitt företag i ett större perspektiv och att förstå vad som kan utvecklas tillsammans med andra aktörer är därför en viktig förutsättning för ett framgångsrikt innovationsarbete. 

3. Resursallokering
Innovationsarbete kräver resurser. Vanligtvis utgår företag från att innovationsarbetet ska skapas enbart från det egna företagets resurser. Daniel menar att detta också är en viktig anledning till varför företag misslyckas med innovationsarbetet. ”Istället för resursallokering behöver vi tänka resursintegrering. Integration av resurser skapar helt nya resurser som i sin tur kan skapa nya värdeerbjudanden”. Att som företag förstå värdet av sina egna resurser och hur dessa i kombination med nya resurser eller andra aktörers resurser skapar värde är en viktig nyckel till innovation.

Förutsättningar för innovation har aldrig varit bättre. Vårt utvecklade informationssamhälle möjliggör samspel mellan aktörer och därmed resursintegrering. Så hur ska företag övervinna dessa utmaningar? Det krävs styrning i form av struktur, kultur och ledarskap som stöttar och förankrar innovation inom organisationen.  ”Styrningens huvudorgan är styrelsen och det är där vi mest effektivt kan lyfta innovationsförmågan” säger Daniel.  

Så vad är då lösningen för att få till en ökad innovationstakt?

Vi på Macklean har utvecklat en modell och en verktygslåda för att genomlysa er innovationsprocess och lyfta den till en ny nivå. Arbetet är upplagt i fyra steg:

  1. Nulägesanalys: Här kartlägger viert nuvarande innovationsarbete och era behov.
  2. Innovationsarbete 2.0: Här skruvar vi till ert maskineri för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt innovationsarbete i framtiden.
  3. Innovationsplan: Här definierar vi planen för de kommande åren.
  4. Implementering: Här hjälper vi er att få alla komponenter på plats och att gå från ord till handling.

Läs mer om de fyra stegen här och Mackleans Insikter #10 här.

Mackleans seniorkonsult Eva Eriksson har lång erfarenhet av att driva innovationsarbete i praktiken och vet vilka de klassiska hindren och fallgroparna är. Hon har erfarenhet från positioner inom marknadsföring och försäljning i livsmedelsindustrin och kommer senast från rollen som VD för ett livsmedelsföretag.

”Tyvärr går mycket av företagens kraft och resurser till den löpande produktutvecklingen och de mindre justeringarna. Det gör att man i många fall inte orkar ta sig an större innovationssatsningar, som har potential att ge större utväxling i längden”

Om du vill diskutera hur ditt företag skulle kunna utveckla sitt innovationsarbete eller vad man kan göra som styrelse för att främja innovation i företaget är du välkommen att kontakta Eva Eriksson eller Peter Normark för ett samtal om hur Macklean skulle kunna  hjälpa just er.

Eva Eriksson

  

Eva Eriksson

Seniorkonsult
e-post: eva.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070-744 06 66 
LinkedIn

 

Peter Normark

 

 

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se 
Telefon: 072-141 80 54
Linkedin