Nu släpps Insikter #11 – Tillväxt!

Tillväxten i den svenska livsmedelsindustrin är låg, trots att branschen de senaste åren gått bättre än på länge. Mellan 2011 och 2016 låg den årliga tillväxttakten i Sverige under EU-snittet och väsentligt lägre än i ledande europeiska länder. Men det finns stor potential att accelerera tillväxttakten, om rätt insatser genomförs uppgår den möjliga intäktsökningen till 123 miljarder kronor.

Tillväxt i livsmedelsindustrin är viktig för att driva utvecklingen framåt – för det enskilda företaget, branschen och samhället i stort. Insikter #11 analyserar branschens nuvarande tillväxtläge och bakomliggande orsaker till den låga tillväxttakten. Tre tillkortakommanden identifieras: företagen agerar obeslutsamt i snabbväxande produktkategorier, fokuserar ensidigt på dagligvaruhandeln samt brister i struktur och ambition för export. I rapporten analyseras vilka steg som kan tas för att övervinna dessa hinder och vilken tillväxtpotential detta innebär för livsmedelsindustrin.

Vår analys visar att tillväxtmöjligheterna för svenska livsmedelsföretag är stora – både nationellt och internationellt – om rätt insatser genomförs. Livsmedelsindustrin har potential att öka omsättningen med 123 miljarder kronor fram till 2030. För att realisera ökningen finns det goda skäl för företagen att arbeta mer strategiskt med tillväxt och att fokusera på några av de tillväxtvägar som identifierats i rapporten.

Tre tillväxtvägar för att realisera branschens potential
1. Tillväxt genom ett aktivt och resolut portföljarbete
På en marknad med tilltagande konkurrens kan livsmedelsföretag inte räkna med att befintliga produkter kommer att driva framtida tillväxt och lönsamhet. För att överleva i detta marknadsklimat finns det goda skäl för många livsmedelsföretag att arbeta strukturerat och aktivt med en produktportföljstrategi samt agera resolut när rätt läge presenterar sig.

2. Tillväxt genom ett strukturerat kanalarbete
De senaste åren har en snabb omsättningstillväxt skett inom andra kanaler än dagligvaruhandeln, till exempel foodservice och servicehandel. Genom att ta ett strukturerat grepp om kanallandskapet och arbeta utifrån skräddarsydda strategier kan livsmedelsföretagen kapitalisera på den snabba tillväxten.

3. Tillväxt genom en proaktiv exportstrategi
De företag som inte lyckats realisera potentialen på internationella marknader har ofta agerat reaktivt och opportunistiskt. För att realisera potentialen behöver företagens exportarbete vara både strukturerat och proaktivt. Företagen behöver klargöra kärnaffären och vilka styrkor som exportsatsningen ska bygga på, fokusera på idealsegment snarare än länder samt genomföra ett strukturerat marknadsinträde, utifrån sprinkler- eller vattenfallsstrategin.

Ladda ned och läs hela rapporten

Ladda ned Insikter#11 >

Insikter #11 board

Vill du veta mer eller har frågor kring rapporten?
Kanske är du intresserad av en dragning för er styrelse eller ledningsgrupp? Tveka inte att kontakta Peter Normark.

 

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se 
Telefon: 072-141 80 54
Linkedin