Livsmedelsstrategi på regional nivå - ett sätt att realisera tillväxtmöjligheter

Efter regeringens beslut om att ta fram en nationell livsmedelsstrategi har flera regioner insett behovet av att skapa en egen strategi baserad på regionala förutsättningar och möjligheter. En region som beslutat att ta fram en regional strategi är Gotland, och där ledde Macklean hösten 2015 ett omfattande strategiarbete som inkluderade lokala representanter för såväl primärproduktion som förädlingsindustri. Gotlands Slagteri var en av de drivande krafterna i arbetet och Macklean fick tillfälle att prata med VD Thomas Östlund och inköpschef Fredrik Sundblad.

Eftersom livsmedelsbranschen och det gröna näringslivet är så viktiga näringar på Gotland insåg flera stora aktörer (däribland Gotlands Slagteri, Lantmännen och LRF) vikten av att kvantifiera regionens potential och säkra dess konkurrenskraft. Thomas Östlund, VD för Gotlands Slagteri och Svenskt Butikskött, beskriver hur viktigt det är för dem att skapa framtidstro bland gotländska uppfödare.

- Vi har kapacitet att öka produktionen i slakteriet men för att göra det är vi beroende av primärproducenterna. För att kunna skapa en framtidstro och investeringsvilja hos våra uppfödare behövde vi inventera potentialen. Där såg vi arbetet med en regional livsmedelsstrategi som ett naturligt första steg.

Thomas menar att den största utmaningen var att få med sig rätt aktörer och att skapa engagemang och delaktighet i processen.

- Det var viktigt för oss att vi fick med representanter från de olika näringsgrenarna men också offentliga aktörer som Länsstyrelsen och Region Gotland. Efter att underlaget till strategin tagits fram var det avgörande att ha deltagare som var engagerade i att påbörja konkreta åtgärder för att skapa en gemensam framtidstro för det gröna näringslivet.

Gotland natur

Inköpschefen Fredrik Sundblad tycker att de själva har kommit igång bra med implementeringen av strategin.

- Vi har sökt projektmedel för att möjliggöra ett ökat erfarenhetsutbyte mellan nöt-, lamm- och grisproducenter. Vi har också stöttat Gård & Djurhälsans program Winpig i utvecklingen av ett nytt uppföljningssystem för grisproducenter, som vi hoppas kommer ge ett tajtare samarbete inom de så kallade suggringarna. Inom lammproduktion prioriterar vi att få upp den totala volymen, men också kvaliteten, genom att satsa på ett antal större producenter där vi förbättrar uppföljningen och genomför kompetenshöjande aktiviteter.

På frågan om vad Thomas har för rekommendationer till andra regioner som vill utarbeta en livsmedelsstrategi trycker han på vikten av att ta in en utomstående konsult, och vi på Macklean är benägna att hålla med!

- En oberoende konsult kan driva på processen på ett sätt som de ”vanliga aktörerna” inte kan då det är lätt att hamna i gamla hjulspår och sätt att kommunicera med varandra. Konsulten kan också bidra till att skapa en trygg miljö där alla kan dela med sig av sina utmaningar och möjligheter. Det skapar bra förutsättningar för att hitta möjligheter till nya samarbeten mellan näringarna och aktörerna inom värdekedjan. En annan fördel är de faktaunderlag som tas fram och som kan användas av samtliga aktörer för sina egna specifika affärsstrategier.

För att den nationella livsmedelsstrategin ska ha verklig effekt krävs att den bryts ner på regional nivå och att lokala aktörer känner engagemang för att implementera den. På så vis skapas möjligheter till regional tillväxt och ökad konkurrenskraft för såväl primärproducenter som livsmedelsföretag.

 

Har din region en genomarbetad livsmedelsstrategi?

Macklean har erfarenhet av att samla och leda regionala aktörer i en strategiprocess som skapar goda förutsättningar för samverkan och engagemang. Om du vill veta mer om hur vi kan vara till hjälp i din region är du välkommen att kontakta oss!